NİJERYA’NIN LAGOS DEVLETİNDEKİ HANE-HALKI TASARRUF DAVRANIŞININ ANALİZİ: DURGUNLUK SONRASI DÖNEMİ

  • Anthony Onogiese OSOBASE University of Lagos
  • Esther Abiodun ADEYEMİ Mrs. Christopher Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Hane-halkı Tasarrufları, Gelir, Lagos Eyaleti, Hiyerarşik Regresyon JEL KODU: C42, C81 D91 E21

Özet

Nijerya ekonomisinde yaşanan durgunluğun ardından, iş kaybı yaşanması, eksik istihdam ve işsizliğin artması, işgücü üretkenliğinin düşmesi, ücretlerin durgunlaşması ve mikro ve makro tasarrufta keskin düşüş nedeniyle ekonominin sosyo-ekonomik ve politik yapısında olumsuz önemli dönüşümler yaşanmıştır. Bu çalışma, yukarıda belirtilenlere dayanarak, farklı insan kategorileri arasında hane-halkı tasarrufu konusunu araştırmaktadır. Buna ek olarak, Nijerya'nın Lagos eyaletindeki hane-halkı tasarrufunun belirleyicilerini de kapsamaktadır. Amaca yönelik örnekleme, çalışma alanındaki on Yerel Yönetim Alanını (YGA) seçmek için benimsenirken, bilgi, standartlaştırılmış bir anket yoluyla 800 hane reisinin 520'sinden elde edilmiştir (%65 yanıt oranı temsil edilmiştir). Veriler, tanımlayıcı istatistik, hiyerarşik çoklu regresyon (HMR) ve sağlam standart hatalarla (RSR) parametre tahminleri kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç, toplam katılımcıların (%52,4) erkek olduğunu ve ortalama aylık geliri 204.65 $ (N74697.95K) ve tasarrufların 27.75 $ (N10130.5K) olduğunu göstermektedir, ancak kadın meslektaşlarının sırasıyla 101,50 $ (N37050,28K) ve 11,86 $ (N4329,609K) aylık ortalama gelir ve tasarrufları olduğu belirlenmiştir. Bulgulara dayanan çalışma, hükümetin ve politika yapıcılarının verimliliğini artıracak, istihdam fırsatları yaratacak ve hanehalkının gelirini artıracak politikalar uygulayarak hanehalkı tasarruf kapasitesini artırması gerektiğini öne sürmektedir.

 

Yayınlanmış
2021-07-10