Yetişkin Bireylerde Sosyal Medya Kullanımının Benlik Saygısı ile İlişkisi: Narsizimin Aracı Rolü

  • Sude Zeynep DEMİR Yakın doğu üniversitesi
Anahtar Kelimeler: sosyal medya kullanımı, benlik saygısı, narsizim kişilik

Özet

Bu çalışmada yetişkin bireylerde sosyal medya kullanımının benlik saygısı ile olan ilişkisinde nasrsisizmin aracı rolü rolup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 74 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcılara Sosyal Medya Kullanım Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Narsisizm Kişilik Envanteri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, çeşitli demografik değişkenler bağlamında sosyal medya kullanımı, benlik saygısı ve narsisizm toplam ve alt boyut puanlarında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar bulunmuştur (p<0,05). Buna ek olarak, sosyal medya kullanımı ve benlik saygısı arasında yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar bulunurken narsisizm ve benlik saygısı değişkenleri arasında yapılan analiz sonucunda anlamlı bir farklılaşma görülmemiştir (p>0,05). Araştırmada elde edilen sonuçlara bakıldığında sosyal medya kullanımı ile narsisizm ve benlik saygısı arasında anlamlı ilişkiler gözlenmiştir. Araştırma sonuçlarının literatürde daha önce yapılan birçok araştırma bulgusu ile benzerlik gösterdiği sonucuna ulaşılmış ve hedeflenen kitleye pandemi koşullarından dolayı ulaşılamaması durumu bu çalışmada bir sınırlılık yaratmıştır.

 

Yayınlanmış
2021-10-27