Outlook On Climate Crisis in Urban Green Areas: Case Study of Istanbul-Sultanahmet Region

  • Hande Sanem Çınar
  • Nilüfer Kart Aktaş
Keywords: Climate Change, Landscape Design, Sultanahmet, Sustainability, Xeriscape

Abstract

Günümüzde dünyanın en büyük sorunlarından biri de iklim değişikliğidir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde (İDÇS), “Karşılaştırılabilir bir zaman periyodunda gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” biçiminde tanımlanmıştır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere bu değişimlerin en büyük sorumlusu insandır. Kentleşme, küresel ısınma, nüfus artışı gibi birçok nedenlerden dolayı doğanın dengesi bozulmaktadır. Yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olan su kaynakları da iklim değişimleri ile tehdit altındadır. Giderek kısıtlı hale gelen su kaynakları suyun tasarruflu kullanım ihtiyacını ortaya koymakta ve özellikle dış mekan peyzaj düzenlemelerinde suyun etkin kullanıldığı yeni peyzaj düzenleme biçimlerinin geliştirilmesinin gerekliliğinin ne denli önemli olduğunu hissettirmektedir.

 

Özellikle metropolitenşehirlerde yapılan peyzaj düzenleme çalışmalarında yoğun su kullanımı gerektiren yeşil alan uygulamaları, bitki türü seçiminde özellikle egzotik ağaç ve çalıların kullanımı ve çok geniş çim alanlar, bitkisel tasarımda yanlış verilen kararlar, susuzluk problemleri vb. nedenler, kentin ekolojik yaklaşım değerleri ile sürdürülebilir kimliğe bürünmesine olumsuz etkiler vermektedir.

 

Bu çalışmada;İstanbul Metropolünde en önemli kamusal yeşil alana sahip Sultanahmet Meydanı ve At Meydanı araştırma alanı olarak seçilmiştir. Bu alanlara ait survey çalışması ile; su kullanım zonları, malç kullanımı, çim alan tespiti, mevcut bitki türlerinin kuraklık toleranslarına bakılarak, meydanda suyun etkin kullanımının ne derece karşılandığı araştırılmıştır.

 

Ülkemiz için henüz yeni bir kavram olan (Xeriscape) kurakçıl peyzaj, önemi gün geçtikçe artmaktadır.Bu bağlamda;çalışma bundan sonraki çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülerek, özellikle kamusal yeşil alanlarda suyun etkin kullanımı için öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

Published
2020-04-21